Limba: Limba Romana English Language
Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara

Anul înfiinţării: 1991
Anul acreditării: 2002, prin HG 944 din 2002 publicat in MO 675 din 11 sept 2002
Specializări în cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară

  • Medicină, 6 ani/zi, 360 de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
  • Medicină în limba Franceză, 6 ani/zi, 360 de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
  • Medicină în limba Engleză, 6 ani/zi, 360 de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
  • Medicină Dentară - 6 ani/zi, 360 de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
  • Tehnică Dentară - 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă - SPECIALIZARE ACREDITATA;
  • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă - specializare acreditată;
  • Farmacie - 5 ani/zi, 300 de credite ECTS, licenţă – specializare autorizată;
  • Nutriţie şi Dietetică, 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă - specializare autorizată.

Facultatea de Medicină Farmacie şi Medicină Dentară, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în anul 1991 şi se integrează armonios in structura Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, ale cărei facultăţi au cu preponderenţă profil umanist. Facultatea de Medicină Farmacie şi Medicină Dentară, a fost acreditată prin HG 944 din 2002 publicat in MO 675 din 11 sept 2002.
Prin acreditarea instituţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Legea nr. 240/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291/30.04.2002, avem toate drepturile prevăzute de legea învăţământului, inclusiv de organizare a examenelor de finalizare a studiilor.

În prezent Facultatea de Medicină Farmacie şi Medicină Dentară, U.V.V.G Arad asigură un sistem medical educaţional coerent, diversificat ca ofertă academică, bazat pe norme unanim acceptate în învăţământul universitar naţional şi internaţional, ca Instituţie de Învăţământ Superior Organizatoare de Doctorat prin Ord. MEC. 4811/17 August 2005.
Facultatea organizează şi realizează învăţământul superior pe cele trei cicluri de instruire – licenţă, master, doctorat, si pregatire postuniversitara educaţie postuniversitară prin cursuri academice postuniversitare, studii de perfecţionare/specializare profesională, şcoli de vară, şcoală postdoctorală, Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1141/2007 din 28/06/2007, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din Arad, devine singura facultate privata de medicina acreditata în formarea postuniversitară medicală de specialitate si a pregătirii în cea de a doua specialitate în regim cu taxa. fiind singura facultate privata din Romania cu drept de pregatire in rezidenţiat.
Majoritatea absolvenţilor noştri sunt astăzi medici specialişti, medici de medicina familiei, medici rezidenţi, angajaţi în structuri ale sistemului medical din ţară şi din străinătate.

 

Programele de studii universitare de nivel licenţă

1. Specializarea Medicină
Întregul efort al corpului academic este centrat pe formarea de absolvenţi, viitori medici cu pregătire adecvată în domeniul medical şi al cercetării ştiinţifice, raportate la standardele europene şi internaţionale. Prin Departamentul de Pregătire Postuniversitară furnizăm servicii de formare continuă prin programe E.M.C. şi perfecţionare profesională.Această specializare este susţinută de o infrastructură modernizată, acoperind atât necesitatea de spaţii de învăţământ, resursele tehnice de nivel european, bibliotecă, dar şi dotările destinate activităţilor culturale şi sociale.
Curricula a fost evaluată anual, pentru armonizare în context naţional şi internaţional. Au fost introduse noi discipline: Neurobiologie, Gerontologie – Geriatrie, Terapii complementare, Terapia durerii, Tehnici de resuscitare – Urgenţe prespitaliceşti şa, în concordanţă cu cele mai noi cuceriri ştiinţifice în domeniu, sau Modulul psihopedagogic, extracurricular facultativ, pentru a putea accede în învăţământul superior, cursuri de Limbă Engleză şi Franceză cu acordarea de Atestate de Limba, etc.
Universitatea, prin Departamentul de Relaţii Internaţionale şi cu sprijinul Senatului UVVG Arad, a facilitat realizarea unor acorduri de cooperare internaţională pentru mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale studenţilor care să contribuie la creşterea performanţelor academice şi ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice din cadrul facultăţii. Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Medic, în concordanţă cu standardele specifice prevăzute în Directiva Uniunii Europene.        
Pregătirea postuniversitară a medicilor rezidenţi la Arad:Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1141/2007 din 28/06/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01/10/2007, reconfirmat in 2009, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din Arad a fost acreditată în formarea postuniversitară medicală de specialitate şi a pregătirii în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.. Profesorii şi conferenţiarii din clinicile universitare, sunt responsabili de buna desfăşurare şi de calitatea pregătirii medicilor rezidenţi.
Acreditarea Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din Arad pentru formarea postuniversitară prin rezidenţiat atestă calitatea învăţământului medical arădean şi a serviciilor medicale desfăşurate în Clinicile Universitare arădene.


2. Specializarea Medicină în limba de predare straină (Franceză, Engleza )
Acreditarea unor specializări în limbi de circulaţie internaţională - Specializarea Medicină în Limba Franceză si  Medicină în Limba Engleza reprezintă o realizare importantă a Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, cu recunoaştere naţională şi internaţională determinată de rezultatele obţinute în plan ştiinţific şi educaţional de Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară.
Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară îşi afirmă apartenenţa francofonă prin organizarea inca din 2005, a Şcolii de Vară Francofone „Pathologies et Pharmacologie Moléculaires. Biotechnologies”.Noua structură curriculară a specializării asigură derularea tuturor activităţilor de învăţământ centrate pe student, în conformitate cu standardele de calitate A.R.A.C.I.S.
Prin noile investiţii realizate de Universitate din resurse proprii, specializarea Medicină asigură desfăşurarea unei activităţi practice în laboratoare şi stagii clinice, conform standardelor medicale A.R.A.C.I.S. specifice.
Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Medic, in concordanţă cu standardele specifice prevăzute in Directiva Uniunii Europene.


3. Specializarea Medicină Dentară
Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medical naţional şi internaţional, conform standardelor specifice Medicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate a studenţilor prin sistemul ECTS.
Misiunea şi obiectivele specializării sunt conforme reglementărilor sectoriale specifice învăţământului medical conform Directivei Europene, recunoaşterea internaţională a diplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordarea la Spaţiul European al Învăţământului Superior, precum şi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.
Prin reevaluarea Curriculei au fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitat cum ar fi: protetica dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării.
Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu educaţional prorpiu.A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizare, dotare corespunzătoare a bazei tehnico-materiale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele ARACIS.
Clinica Medicină Dentară I si II a fost modernizata, au fost achiziţionate unituri noi, prima etapă a unui proiect de modernizare Clinicilor destinate specializarii Medicina Dentara.
Au fost create spaţii noi pentru activitatea practică: laborator de modelaj pentru propedeutică şi T.D, cu a cate 16 posturi de lucru.
Din resurse proprii a fost asigurat necesarul de materiale consumabile specifice fiecărei discipline în cantităţi suficiente pentru acoperirea baremului de manopere efectuate/student, conform obiectivelor specifice disciplinelor de specialitate, cu consum scriptic verificabil.
Prin contractul anual CARP sunt puşi la dispoziţia studenţilor un număr suficient de pacienţi cu o patologie foarte diversă, care le permite acestora să  efectueze manopere clinice variate, peste baremul minim necesar stabilit pentru deprinderea unor abilităţi practice la disciplinele clinice.Noile investiţii realizate din resursele U.V.V.G. asigură desfăşurarea activităţii practice în laboratoare şi stagii clinice, conform standardelor medicale specifice.
Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Medic Dentist, in concordanţă cu standardele specifice prevazute in Directiva Uniunii Europene.


4. Specializarea Farmacie
Specializarea Farmacie din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară funcţionează începând din anul universitar 2005-2006, înfiinţarea sa fiind motivată de importanţa pe care o are această specializare în structura asistenţei medicale în concordanţă cu normele UE şi susţinută de baza materială existentă, de posibilităţile diverse de instruire teoretică şi practică.Prin structura Curriculei academice şi a programelor analitice asigură formarea de absolvenţi licenţiaţi în domeniul Farmacie cu o foarte bună pregătire teoretică şi practică, necesară exercitării profesiunii în condiţiile actuale şi de perspectivă ale sistemului sanitar din România şi celelalte state ale Uniunii Europene.
Curricula este în deplină concordanţă cu necesităţile impuse prin reglementarea sectorială internaţională a învăţământului Farmaceutic, prin Directiva Europeană, asigurându-se o pregătire profesională cu recunoaştere internaţională.
Baza materială a specializării de Farmacie constă în spaţii de învăţământ proprii. Aceasta corespunde standardelor de desfăşurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Fiecare sală de curs are facilităţile si aparatura multimedia moderna.
În sprijinul desfăşurării activităţii practice în învăţământul cu profil farmaceutic, în localitatea Macea, în complexul universitar din această localitate, Universitatea dispune de o Grădină Botanică Universitară în suprafaţă de peste 22 hectare, unică în sud-estul Europei.Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Farmacist licenţiat, in concordanţă cu standardele specifice prevazute in Directiva Uniunii Europene.
Informaţii suplimentare la sediul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad, Romania, tel. 0257-212204, sau la Centrul de înscriere cu sediul în Bd. Revoluţiei nr. 94-96.


5. Specializarea Tehnică Dentară
În oraşul nostru există o puternică tradiţie în acest domeniu, prima Şcoală Postliceală de Tehnică Dentară fiind înfiinţată în Arad anul 1956, absolvenţii acesteia făcând cinste învăţământului medical stomatologic nu numai în ţară, ci şi peste hotare.
Specializarea Tehnică Dentară a fost acreditată în urma recomandării A.R.A.C.I.S., prin H.G.. 635/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, anul 176 (XX) nr. 834, partea I din 11 decembrie 2008.
Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Tehnician dentar, in concordanţă cu in concordanţă cu standardele specifice prevazute in Directiva Uniunii Europene.

 

6. Specializarea Nutritie si dietetică

Procesul educativ formativ la specializarea Nutriţie şi dietetică este determinat de necesitatea de formare a resursei umane în domenii existente deja în Uniunea Europeană. Specialişiti licenţiaţi în domeniul dieteticii şi nutriţiei – specializare la nivel de licenţă, formă de învaţamânt la zi, cu durata 3 ani, 180 credite ECTS, specializare autorizată din anul universitar 2010-2011, îşi pot desfăşura activitatea în sistemul sanitar, în industria alimentară (prin asigurarea serviciilor de analiză şi control al calităţii alimentelor), în alte instituţii.
Curricula academică este adaptată normativelor ARACIS, M.E.C.T.S şi standardelor europene specifice, prin îmbinarea optimă a ştiinţelor fundamentale cu disciplinele complementare şi de specialitate şi de cercetare, cu o pregătirea teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi care să fie capabili să se adapteze progresului ştiinţific în sistemul de îngrijire a stării de sănătate a populaţiei, prin profilaxie a unor boli ale societăţii moderne a căror incidenţă a crescut îngrijorător, în directă relaţie cu modul de alimentaţie şi stilul de viaţăAceastă nouă specializare formează specialişti licenţiaţi într-un domeniu deficitar capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii, în ţară sau în spaţiul european, cu un rol esenţial în cei care vor obtine licenta ca nutritionitti, vor avea oportunitatea de a profesa în domenii variate de activitate: spitale, centre medicale, centre de sănătate, cluburi sportive, alimentatie publică, asigurarea calităţii alimentului s.a.
Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării înternaţionale a profesiunii de Nutritionist si Dietetician, respectiv Dietetician conform CODULUI OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIA (COD COR 322303, 322302).


7. Specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Programul de studii universitare Balneofiziokinetoterapie şi recuperare are durata de 3 ani/zi, 180 de credite ECTS, diplomă de licenţă, titlul absolventului – licenţiat în Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Situarea acestei formări într-un cadru universitar oferă absolventului o calificare profesională şi responsabilităţi în spiritul medicinei moderne, cu posibilitatea de continuare a studiilor, conform Procesului de la Bologna.
Acestă specializare oferă absolvenţi cu rol în promovarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care stilul de viaţă le au asupra necesităţilor de îngrijire ale acestora.Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii in concordanţă cu standardele prevazute in Directiva Uniunii Europene.

 

Ghidul studentului