BFK

Programul de studiu: Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locația: Arad, Str. L. Rebreanu nr. 86
Limba de predare: Română
Domeniul de studii: Sănătate

Situarea acestei formări într-un cadru universitar oferă absolventului o calificare profesională şi responsabilităţi în spiritul medicinei moderne, cu posibilitatea de continuare a studiilor, conform Procesului de la Bologna.

Obiectivele programului de studii universitare sunt realizate prin asigurarea unei pregătiri teoretice şi fundamentale adecvate, respectiv: deprinderi practice conform unui barem minim stabilit la nivelul fiecărei discipline, prin stagii practice, gărzi şi practică de vară, cuprinse şi creditate anual în planul de învăţământ; îmbinarea noţiunilor teoretice cu practica clinică, prin tehnici concrete de îngrijire ale pacienţilor; însuşirea unor noţiuni de management al serviciilor de sănătate, de management al calităţii, al riscului profesional, aspecte legale şi/sau etice ale practicii medicale; acumularea de cunoştinţe de legislaţie sanitară: rolul, structura şi funcţiile sistemului sanitar; definirea rolului pe care fiziokinetoterapeutul îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care stilul de viaţă le au asupra necesităţilor de îngrijire ale acestora; deprinderea respectului faţă de pacient cu adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere cultural, etic şi profesional; însuşirea disciplinelor social-umaniste: psihologie medicală, sociologie, etică şi deontologie medicală.

Conceptul didactic general al programului urmareste o instruire teoretică echilibrată și coordonată cu instruirea clinică, astfel  încât cunoștințele și experiența practică să fie dobândite într-un mod adecvat, care sa permita absolventilor o abordare multidisciplinara si o intelegere integrata a conceptului de recuperare adresat in special pacientilor cu diferite afectiuni.

În urma pregătirii, programul asigura  garanția:

 • cunoașterii adecvate a științelor ce stau la baza activității de fiziokinetoterapeut;
 • cunoașterii adecvate a deontologiei și legislației profesionale;
 • cunoașterii aprofundate a funcțiilor biologice, a anatomiei și fiziologiei,
 • cunoașterii relațiilor dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al omului și al comportamentului acestuia asigurând dobândirea abilităților necesare
 • unei experiențe clinice adecvate, dobândite sub îndrumarea unui personal calificat, în vederea:
 • evaluării, aplicării și monitorizării procedurilor și tehnicilor de terapie fizică, asistență kinetică, profilactică și de recuperare motorie pentru pacienții cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, neurologică, cardiovasculară și respiratorie,
 • evaluării, aplicării și monitorizării procedurilor și tehnicilor de electroterapie, hidrotermoterapie și masaj
 • monitorizării stării generale a pacienților din punct de vedere anatomo-funcțional și furnizarea către medicul specialist a informațiilor relevante pentru elaborarea și monitorizarea planurilor terapeutice individuale bazate pe programe de exerciții fizice statice și dinamice, în conformitate cu diagnosticul clinic.
 • aplicării programelor de terapie fizică și recuperare medicală în scopul refacerii funcțiilor diminuate, creșterii nivelului funcțional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii,
 • cunoașterii și respectării regulilor de etică și deontologie medicală,
 • aplicării programelor de comunicare atât în relația cu pacientul cât și cu ceilalți membri din echipa de recuperare.
 • capacității de participare la formarea personalului medical și unei experiențe de colaborare optimă cu restul personalului, desfășurării de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor fiziokinetoterapeut, activități de cercetare

 

Competențe

Competenţe profesionale:

 • Evaluează starea generală (în special  aparatul locomotor) a pacientului  sau  sportivului, din punct de vedere anatomo funcţional;
 • Identifică semne clinice de suferinţă musculo-osteo-articulară;
 • Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei şi conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din domeniu;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de masaj individualizate;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de hidrotermoterapie şi a altor metode specifice în acord cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator;
 • Realizarea protocoalelor de electroterapie întocmite de medic;
 • Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului funcţional precum şi monitorizarea acestuia;
 • Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor şi altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene şi socio-profesionale;
 • Programe de recuperare medicală pe grupe de afecţiuni;
 • Programe de terapie complementară;

Competenţe transversale:

 • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.