Biologie

Programul de studiu: Biologie

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locația: Arad, Str. L. Rebreanu nr. 86
Limba de predare: Română
Domeniul de studii: Biologie

În contextul dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu de studiu a căpătat o dimensiune de necontestat, investigaţiile realizate au atât aspect descriptiv cât și aplicativ.
Specializarea îşi propune să faciliteze însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să le permită absolvențiilor să devină specialişti în biologie și totodată să acopere necesarul de cadre pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, pentru laboratoarele de profil şi sectoarele de cercetare în biologia teoretică şi aplicativă.
Obiectivul general al programului de studii constă în formarea de resurse umane înalt calificate în domeniul biologiei prin cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor dintre organism şi mediu, etc.

Competențe

Competenţe profesionale:

  • C1. Operarea cu noțiuni concepte, legități și principii specifice domeniului;
  • C2. Investigarea bazei moleculare și celulare de organizare și funcționare a materiei vii;
  • C3. Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii;
  • C4. Explorarea sistemelor biologice;
  • C5. Integrarea inter/transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului;

Competenţe transversale

  • CT1. Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională.
  • CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea responsabilităților corespunzătoare profilului profesional și personal.
  • CT3. Dezvoltarea capacitatilor de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.