MG(RO)

Programul de studiu: Medicină

Nivelul de studii: Licență
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Locația: Arad, Str. L. Rebreanu nr. 86
Limba de predare: Română
Domeniul de studii: Sănătate

Prima generaţie de studenţi medicinişti au început studiile în anul universitar 1992-1993,  şi primele promoţii de absolvenţi au promovat examenul de licenţă în proporţie de 100% dintre cei care s-au prezentat (99% din totalul absolvenţilor primelor trei promoţii, respectiv 1998, 1999, 2000 au obţinut titlul de Doctor Medic),  examenul de licenţă desfășurânduse la Facultatea de Medicină din cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti.

Încă de la prima promoţie, seriozitatea procesului de învăţământ desfăşurat la tânăra facultate şi-a dovedit valoarea şi eficienţa.

Misiunea si obiectivele Facultăţii de Medicină integrează noul concept al „medicinei fără graniţe”, în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional.

 • Misiunea de a forma cadre medicale cu competențe înalte, integrați cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii şi de a actualiza pregătirea acestora;
 • Misiunea de a genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale;
 • Misiunea de a oferi comunităţii diferite servicii sociale şi culturale;
 • Misiunea de a presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari la condiţii de calitate competitive.

acreditare-AHPGS

 

Competențe

 • cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul social şi fizic al fiinţei umane;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care oferă o imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;
 • experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competenţe profesionale:

 • C1. Identificarea stării de boală si stabilirea diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor)
 • C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate
 • C3. Evaluarea corectă  a riscului  de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri individuale/ colective, urmate de alegerea și aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie
 • C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale  proprii acelei colectivități
 • C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare științifică sau/și formativă în domeniul sau de competență
 • C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a  sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Competenţe transversale:

 • CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente
 • CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă  în cadrul echipei    și în relație  cu pacientul
 • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri  Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna cât şi într-o limbă de circulație internațională